Đặt một hiệu điện thế 

Câu hỏi: Đặt một hiệu điện thế u=2202cos(100πt) (V) vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần với độ tự cảm L=2πH. Công suất trong mạch đó bằng:

A. 0 W 

B. 121 W 

C. 242 W 

D. 484 W