Một khối lăng trụ có chiều c...

Câu hỏi: Một khối lăng trụ có chiều cao 2a và diện tích đáy bằng 2a2.  Tính thể tích khối lăng trụ.

A. V= 4a3

B. V =4a33

C. V = 2a33

D. V = 4a23