Điểm nào sau đây không đúng...

Câu hỏi: Điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông Cửu Long?

A. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt

B. Được bồi đắp phù sa hàng năm của sông Tiền và sông Hậu

C. Là đồng bằng châu thổ

D. Trên bề mặt có nhiều đê ven sông