Chiếu một ánh sáng nhiều thành phần vào máy...

Câu hỏi: Chiếu một ánh sáng nhiều thành phần vào máy quang phổ lăng kính thì chùm sáng ló ra khỏi lăng kính bao gồm:

A. Một chùm sáng hội tụ

B. Nhiềuchùm sáng song song, mỗi chùm song song ứng với một ánh sáng đơn sắc

C. Một chùm sáng phân kì

D. Nhiều chùm sáng song song, mỗi chùm song song ứng với một tia tới