Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, h...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa

B. Huế

C. Đà Nẵng

D. Vinh