Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'...

Câu hỏi: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, AA'= 2a. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng A'C', I là giao điểm của AM và AC'. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  (IBC).

A. 25a5

B. 5a5

C. 23a5

D. 3a5