Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt l...

Câu hỏi: Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy pit tông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là

A. 20J

B. 30J

C. 40J

D. 50J