Kí hiệu 

Câu hỏi: Kí hiệu M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x2+x+4x+1 trên đoạn [0;3]. Tính giá trị của tỉ số Mm.

A. 43

B. 6

C. 3

D. 32