Nét nổi bật của cuộc vận động dân...

Câu hỏi: Nét nổi bật của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là

A. uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân.

B. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị đông đảo của quần chúng và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.

C. tập hợp được một lực lượng công nông hùng mạnh.

D. tư tưởng và chủ truong của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị của đảng viên được nâng cao.