Về chế độ mưa, vùng Duyên hải Nam...

Câu hỏi: Về chế độ mưa, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là

A. mưa vào thu - đông.

B. mưa vào mùa đông.

C. mưa vào hè – thu.     

D. mưa vào đầu hạ.