Cho hình nón có bán kính đáy bằng a...

Câu hỏi: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng 2a. Diện tích xung quanh hình nón đó bằng:

A. 2πa2

B. 3πa2

C. 4πa2

D. 2a2