Trong trường hợp liên kết hoàn toàn và mỗi g...

Câu hỏi: Trong trường hợp liên kết hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng, trội là hoàn toàn. Phép lai AbaB×AbaB có tỉ lệ kiểu hình là

A. 3: 1

B. 1:2: 1

C. 3:3:1: 1

D. 9:3:3: 1