Điện phân 300 ml dung dịch X chứa m gam chất...

Câu hỏi: Điện phân 300 ml dung dịch X chứa m gam chất tan là FeCl3 và CuCl2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện là 5,36 ampe. Sau 14763 giây, thu dược dung dịch Y và trên catôt xuất hiện 19,84 gam hỗn hợp kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu dược 39,5 gam kết tủa. Giá trị CM của FeCl3 và CuCl2 lần lượt là

A. 1M và 0,5M

B. 0.5M và 0,8M

C. 0,5M và 0,6M

D. 0,6M và 0,8M