Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no, đơn chức, mạch...

Câu hỏi: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 10 : 5, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Tổng số đồng phân của 3 amin trên là

A. 7

B. 14

C. 28

D. 16