Tỉ lệ kiểu gen của phép lai AaBbDd x AaBbDd...

Câu hỏi: Tỉ lệ kiểu gen của phép lai AaBbDd x AaBbDd được triển khai từ biểu thức nào sau đây?

A. (1 : 2 : 1) (3 : 1)

B. (1 : 2 : 1) (1 : 2 : 1) (1 : 2 : 1)

C. (3 : 1) (3 : 1) (3 : 1)

D. (1 : 2 : 1) (3 : 1) (1 : 1)