Tìm m để phương trình

Câu hỏi: Tìm m để phương trình 6x-m-26x-2m=0 có nghiệm

A. m1

B. 1m2

C. m6

D. x>13