Gọi S là tậ...

Câu hỏi: Gọi S là tập chứa các giá trị nguyên của m để phương trình e3x3-18x+30-m+ex3-6x+10-m-e2m=1có 3 nghiệm thực phân biệt. Tính tổng các phần tử của tập S 

A. 110

B. 106

C. 126

D. 24