Có bao nhiêu giá trị thực của tham số

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để phương trình (x-1)(x-3)(x-m)=0 có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân tăng?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3