Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai?

Câu hỏi: Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai?

A. Sống thành bầy đàn.

B. Thiếu răng nanh.

C. Ăn tạp. 

D. Đào hang chủ yếu bằng chi trước.