Natri silicat có thể được tạo thành bằng chấ...

Câu hỏi: Natri silicat có thể được tạo thành bằng chất nào sau đây ?

A. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy

B. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng

C. Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3

D. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl