Cho các dung dịch có cùng nồng...

Câu hỏi: Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH. Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần là

 A. CH3COOH; CH3COONa; KHSO4; NaOH.

 B. KHSO4; CH3COOH; NaOH; CH3COONa .

 C. CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH.

 D. KHSO4; CH3COOH; CH3COONa; NaOH.