Dung dịch NaOH và dung dịch

Câu hỏi: Dung dịch NaOH và dung dịch CH3COONa có cùng nồng độ mol/l. Giá trị pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả sử cứ 100 ion CH3COO- thì có 1 ion thủy phân).

 A. y = 100x

 B. y = 2x

 C. y = x+2

 D. y = x-2