Phát biểu nào sau đây đúng với điểm công ngh...

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng với điểm công nghiệp ở nước ta?

A. Phân bố gắn liền với các đô thị lớn. 

B. Chỉ có 1-2 xí nghiệp công nghiệp.

C. Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

D. Có mối liên hệ chặt chẽ giữa các xí nghiệp.