Ranh giới tự nhiên giữa 2 châu lục...

Câu hỏi: Ranh giới tự nhiên giữa 2 châu lục Á và Âu trên lãnh thổ LB Nga là

A. dòng sông Ênítxây

B. dãy núi Uran

C. dòng sông Vonga

D. dòng sông Lêna