Một chậu thủy tinh nằm ngang chứa một lớp nư...

Câu hỏi: Một chậu thủy tinh nằm ngang chứa một lớp nước dày có chiết suất 4/3. Một tia sáng SI chiếu tới mặt nước với góc tới là 45o. Tính góc lệch giữa tia khúc xạ và tia tới?

A.

B.

C.

D.