Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng...

Câu hỏi: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. Phương trình cosx = a có nghiệm với mọi số thực a 

B. Phương trình tan x = a và phương trình cot x = a có nghiệm với mọi số thực a

C. Phương trình sin x = a có nghiệm với mọi số thực a

D. Cả ba đáp án trên đều sai