Lễ hội kéo dài nhất trong năm ở nước ta là

Câu hỏi: Lễ hội kéo dài nhất trong năm ở nước ta là

A. Yên Tử. 

B. Chùa Hương. 

C. Bà Chúa Sứ. 

D. Đền Hùng.