Cho hàm số y= f(x)   có đạo hàm liên tục trê...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f(x)   có đạo hàm liên tục trên R Đồ thị hàm số y= f’(x)  như hình bên dưới

A.  g(2) < g( -1) < g(1)

B.  g( -1) < g(1) < g(2)

C.  g(-1) > g( 1) > g( 2)

D.  g( 1) < g(  -1) < g( 2)