Đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính nước ta...

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính nước ta là

A. đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. 

B. Tốc độ phát triển nhanh vượt bậc

C. có tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp. 

D. cơ giới hóa, tự động hóa