Tìm nghiệm của phương trình...

Câu hỏi: Tìm nghiệm của phương trình sin2x + sinx = 0 thỏa mãn điều kiện -π2 < x < π2:

A. x = π2

B. π

C. 0

D. π3