Cho hình trụ có thiết diện qua trụ...

Câu hỏi: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh 2aMặt phẳng (P) song song với trục và cách trục một khoảng a2.  Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi (P)

A. 23 a2

B. a2

C. 4a2

D. πa2