Cho hàm số

Câu hỏi: Cho hàm số fx=x-1+xkhi x1(m3-3m+3)xkhi x<1. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số liên tục trên ?

A. 2

B. 0

C. 6

D. vô số