Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nh...

Câu hỏi: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newtơn P(x)=x2+1x15

A. 4000

B. 2700

C. 3003

D. 3600