Gọi

Câu hỏi: Gọi Sn là tổng n số hạng đầu tiên trong cấp số cộng (an). Biết S6=S9, tỉ số a3a5 bằng

A. 95

B. 59

C. 53

D. 35