Có bao nhiêu giá trị dương của n th...

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị dương của n thỏa mãnCn-14-Cn-13-54An-22<0?

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5