Cho hình hộp ABCD. A'B'C'D'...

Câu hỏi: Cho hình hộp ABCD. A'B'C'D' Biết . Khi MN song song với BD’ thì khẳng định nào sau đây đúng

A. k - 1 = -32

B. k + 1 =-3

C. k + 1 =-4

D. k + 1 =-2