Phát biểu nào sau đây không...

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

A. Hồ tiêu trồng nhiều nhất ở Kon Tum và Lâm Đồng

B. Chè có diện tích lớn nhất ở Lâm Đồng

C. Cà phê được trồng nhiều nhất ở Đăk Lăk

D. Cao su trồng chủ yếu ở Gia Lai và Đăk Lăk