Một chất điểm dao động điều hòa có đồ

Câu hỏi: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t như hình vẽ. Tại thời điểm t = 3 s, chất điểm có vận tốc xấp xỉ bằng

A. - 8,32 cm/s       

B. -1,98 cm/s        

C. 0 cm/s    

D. -5,24 cm/s