Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hó...

Câu hỏi: Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay chủ yếu nhằm

A. thúc đẩy phân công lao động xã hội.

B. mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

C. phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

D. giảm tỉ lệ thiếu việc các vùng nông thôn nước ta.