Cho hai số thực dương x, y

Câu hỏi: Cho hai số thực dương x, y thoả mãn 3sinx+15sinxsiny + 5siny= 7sin(x+y) và x + y < π Giá trị nhỏ nhất của x+y bằng

A. 2π3

B. π6

C. 5π6

D. π3

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!