Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, ch...

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(0;0;0). Hỏi có bao nhiêu điểm cách đều 4 mặt phẳng (ABC); (BCD); (CDA); (DAB) .

A. 4

B. 2

C. 1

D. 8