Số nghiệm của phương trình

Câu hỏi: Số nghiệm của phương trình 8cos4x.cos22x+1-cos3x+1= 0 trong khoảng -π;7π2 là.

A. 8

B. 5

C. 6

D. 3

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!