Với giá trị nào của m

Câu hỏi: Với giá trị nào của m để phương trình msin2x-3sinx.cosx-m-1=0 có đúng 3 nghiệm x0;3π2?

A. m-1

B. m<-1

C. m-1

D. m>-1

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!