Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm y'=

Câu hỏi: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm y'=x2(x-2). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên R.

B. Hàm số đồng biến trên (0;2).

C. Hàm số nghịch biến trên 

D. Hàm số đồng biến trên (2;+)