Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a3  , AC = 2a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng   ( ABC) . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC ta được kết quả:

A. a334

B. a32

C. a332

D. 3a34