Cho hai lực đồng quy có độ lớn F

Câu hỏi: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16 N và F2 = 12 N. Độ lớn hợp lực của chúng có thể là:

A. 30 N.

B. 2 N.

C. 25 N.

D. 35 N.