Chiếu tia sáng từ không khí vào khối thủy ti...

Câu hỏi: Chiếu tia sáng từ không khí vào khối thủy tinh chiết suất 1,52 thì thu được góc khúc xạ là 25o. Góc tới có giá trị

A.

B.

C.

D.