Phương trình

Câu hỏi: Phương trình 2.cos2x = 1 có số nghiệm trên đoạn -2π, 2π là:

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8