Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang

Câu hỏi: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A=5o, cho ánh sáng đỏ và tím truyền qua với tốc độ lần lượt là 1,826.108m/s1,78.108m/s. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một chùm sáng trắng hẹp (xem là một tia) theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, điểm tới gần A. Góc lệch giữa tia ló đỏ và tia ló tím là:

A.

B.

C.

D.