Nghiệm của phương trình

Câu hỏi: Nghiệm của phương trình cos2 x- cosx = 0 thỏa mãn điều kiện 0 < x < π

A. x=π/6

B. x=π/2

C. x=π/4

D. x=-π/2